Norwegen

Mekanex Maskin Ing. G. Dalbakk

Postboks 2946
Toyen
NO-0608 Oslo

Tel.: +47 2337 22 20
Fax: +47 2337 22 21

Mail
Internetseite